20

Вегето-сосудистая дистония шифр код мкб

  • Опубликовал: Keta
  • Дата: 26.08.2015, 23:13
  • Просмотров: 980

Автор

Тема: Еще раз о аббревиатуре ВСД (Прочитано 4307 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
toshibar
Наткнулся на любопытный документ, утвержденный Министерством охраны здоровья Украины.
Оставляю язык оригинала, кто не знает мову или лень переводить резюме:

Согласно данного документа

1) фактически в Украине легализован диагноз ВСД;
2) Относят его не к неврозам класс F МКБ 10, а к заболеваниям ЦНС клас G;
3) Советы как лечить очень хорошие, рекомендую ознакомиться;
4) Лечение не предполагает участие психотерапевта.

Затверджено
наказ МОЗ України
від 17.08.2007 № 487

Клінічний протокол
надання медичної допомоги хворим  на  вегето-судинну дистонію.

Код МКХ-10 – вегето-судинна дистонія – G 90

Ознаки та критерії діагностики: поліетіологічне захворювання. Клінічні прояви обумовлені незбалансованістю функцій симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи, які проявляються різноманітною перманентною та пароксизмальною симптоматикою особливо при фізичному та емоційному навантаженні, нестійкість пульсу, артеріального тиску, підвищення температури тіла, цефалгії, кардіалгії, емоційна лабільність, ортостатичні реакції, панічні розлади.

Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

Хворі на вазомоторну дистонію підлягають обстеженню та лікуванню у амбулаторно-поліклінічних установах. У поліклініці хворому надає медичну допомогу невролог, сімейний лікар, терапевт. Середня тривалість лікування захворювання у поліклініці складає від 3 до 12 днів. Хворі з частими пароксизмальними станами підлягають обстеженню та лікуванню в умовах неврологічного стаціонару. Середня тривалість лікування хворого у стаціонарі складає 3-5 днів.
Ступінь наукової доказовості запропонованих медичних заходів – 2+ рівень (С).

Клініко – діагностична програма
1.   Огляд невролога (збір скарг, анамнезу).
2.   Огляд суміжних спеціалістів (терапевта, кардіолога, ендокринолога, отоларинголога, окуліста).
3.   Вимірювання АТ:
4.   Лабораторні дослідження.
5.   Електрокардіографія.
6.   Електроенцефалографія.
7.   Ехоенцефалографія.
8.   Ехокардіографія (за показаннями).

Лікувальна програма
Седативні, вегетотропні тонізуючі (адаптогени), α та β - адреноблокатори, гіпотензивні препарати, салуретики, антидепресанти, ноотропи, венотоніки, , вітамінотерапія, антипароксизмальні препарати.
Немедикаментозні методи лікування (фізіотерапевтичне лікування, рефлексотерапія, масах, психотерапія, лікувальна фізкультура, дозовані фізичні навантаження)

Характер кінцевого очікуваного результату лікування
Зменшення вираженості скарг хворого, поліпшення стану, одужання. 

Тривалість лікування в спеціалізованому стаціонарі

Госпіталізація потребується лише в окремих випадках. Перебування в спеціалізованому стаціонарі обмежується  терміном, необхідним для досягнення мети етапу активної терапії.   

Критерії якості лікування
   Нормалізація стану, АТ та ЧСС, підвищення толерантності до фізичних та емоційних навантажень.

Можливі побічні дії та ускладнення
 
Можливі побічні дії препаратів, згідно їх фармакологічних властивостей.

Рекомендації щодо подальшого надання
медичної допомоги та реабілітації

Хворі не потребують диспансерного нагляду. Можливе санаторно-курортне лікування.

Вимоги до дієтичних призначень та обмежень

Дієтичні обмеження енергетичної цінності їжі при зайвій вазі, обмеження споживання  солі при підйомах АТ.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Не рекомендується перебування під прямими сонячними променями, переохолодження та перегрівання. Показана нормалізація режиму праці та відпочинку, сну (відмовитись від роботи у нічні години), доцільно виключення стресових ситуацій, відмова від тютюнопаління, обмежене вживання алкоголю.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги                                                   М.П. Жданова

Записан

Всякая перемена прокладывает путь другим переменам

Ian

Выскажу своё мнение. ВСД действительно сбой ЦНС, а не психический диагноз. ВСД по сути показывает следствие. Причина может быть и в психике и в теле. Я читал что истинная ВСД бывает крайне редко, т.е. по сути обычно мы имеем дело с неврозом или депрессией. В моём представлении ВСД - мост, шлюз, соединяющий тело и душу - и любой сильный раздражитель (иногда длительный) может разболтать эту систему. Интересный момент - нормальный ПТ никогда не поставит диагноз ВСД, обычно это что-то вроде "паническое расстройство с агорафобией", "соматизированная депрессия", "генерализованное тревожное расстройство" и т.п.
Со стороны невролога, у нас всд, а со стороны ПТ - невроз. Со стороны окулиста - здоровы (например). Всё отдельно.

Записан

Выйти из невроза!? А куда???

Cheerful

Гость

Для тех, кому лень переводить на русский:

Утверждено
приказ МОЗ Украины
от 17.08.2007 № 487

Клинический протокол
оказания медицинской помощи больным вегето-сосудистой дистонией.

Код МКБ-10 - вегето-сосудистая дистония - G 90

Признаки и критерии диагностики: полиэтиологическое заболевание. Клинические проявления обусловлены несбалансированностью функций симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, проявляющиеся различной перманентной и пароксизмальной симптоматикой особенно при физической и эмоциональной нагрузке, неустойчивость пульса, артериального давления, повышение температуры тела, цефалгии, кардиалгии, эмоциональная лабильность, ортостатические реакции, панические расстройства.

Условия, в которых должна предоставляться медицинская помощь

Больные вазомоторной дистонией подлежат обследованию и лечению в амбулаторно-поликлинических учреждениях. В поликлинике больному оказывает медицинскую помощь невролог, семейный врач, терапевт. Средняя продолжительность лечения заболевания в поликлинике составляет от 3 до 12 дней. Больные с частыми пароксизмальными состояниями подлежат обследованию и лечению в условиях неврологического стационара. Средняя продолжительность лечения больного в стационаре составляет 3-5 дней.
Степень научной доказательности предлагаемых медицинских мероприятий - 2 + уровень (С).

Клинико - диагностическая программа
1. Осмотр невролога (сбор жалоб, анамнеза).
2. Обзор смежных специалистов (терапевта, кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, окулиста).
3. Измерения АД:
4. Лабораторные исследования.
5. Электрокардиография.
6. Электроэнцефалография.
7. Эхоэнцефалография.
8. Эхокардиография (по показаниям).

Лечебная программа
Седативные, вегетотропные тонизирующие (адаптогены), α и β - адреноблокаторы, гипотензивные препараты, салуретики, антидепрессанты, ноотропы, венотоники,, витаминотерапия, антипароксизмальни препараты.
Немедикаментозные методы лечения (физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапия, массах, психотерапия, лечебная физкультура, дозированные физические нагрузки)

Характер конечного ожидаемого результата лечения
Уменьшение выраженности жалоб больного, улучшения состояния, выздоровление.

Продолжительность лечения в специализированном стационаре

Госпитализация требуется лишь в отдельных случаях. Пребывание в специализированном стационаре ограничивается сроком, необходимым для достижения цели этапа активной терапии.

Критерии качества лечения
   Нормализация состояния, АД и ЧСС, повышение толерантности к физическим и эмоциональным нагрузкам.

Возможные побочные эффекты и осложнения
 
Возможные побочные действия препаратов, согласно их фармакологических свойств.

Рекомендации относительно последующего предоставления
медицинской помощи и реабилитации

Больные не нуждаются диспансерного наблюдения. Возможно санаторно-курортное лечение.

Требования к диетическим назначениям и ограничениям

Диетические ограничения энергетической ценности пищи при лишнем весе, ограничение потребления соли при подъемах АД.

Требования к режиму труда, отдыха, реабилитации

Не рекомендуется пребывание под прямыми солнечными лучами, переохлаждения и перегревания. Показана нормализация режима труда и отдыха, сна (отказаться от работы в ночное время), целесообразно исключение стрессовых ситуаций, отказ от курения, ограниченное употребление алкоголя.

Директор Департамента
развития медицинской помощи М.П. Жданова

« Последнее редактирование: Январь 07, 2013, 10:37:15 от Cheerful » Записан
Cheerful

Гость

спасибо за перевод. украинский все-таки какой-то злобный стал со львовским акцентом(в том плане что я прекрасно понимаю какую-нибудь бабульку из харькова, думаю, что очень на русский похоже, а была во львове-ничего не поймешь от  местных, если они не пожелают по-русски разговаривать ). ясно одно-мы здоровы как кони и вылечить нас всего-то делов 3-5 дней. давайте им в ответ вигвам нарисуем (не получится , ребята)

Ну в оригинале язык не "злобный" и не со львовским акцентом  ulibka , а литературный украинский язык.
Записан
ирка

спасибо за перевод. украинский все-таки какой-то злобный стал со львовским акцентом(в том плане что я прекрасно понимаю какую-нибудь бабульку из харькова, думаю, что очень на русский похоже, а была во львове-ничего не поймешь от  местных, если они не пожелают по-русски разговаривать ). ясно одно-мы здоровы как кони и вылечить нас всего-то делов 3-5 дней. давайте им в ответ вигвам нарисуем (не получится , ребята)

Ну в оригинале язык не "злобный" и не со львовским акцентом  ulibka , а литературный украинский язык.
[/quote]
всегда думала, что украинских 2. один похож на русский и все понятно, второй не понятный. плохо, что литературный украинский как раз оказался вторым. захворювання еще понятно, а отдельные слова вообще даже и не рядом. сама когда-то учила писню ой колы ж мы наимося бульбы з огиркамы. или пийду я у садочок,    наимся хробачкив а воны таки чудови, ризноколярови.(у меня однокурсница была из львова). а знакомые из киева приезжают(сама несколько раз там была) все понятно, как белый день.
Записан
Cheerful

Гость

А львовяне и другие западенцы таки да мочат не по детски, их остальные с трудом понимают, у них половина польских слов и смешной гундосый акцент с растяжением слов, с закосом под амеров, но они этим воинственно гордятся, чудаки. ulibka

Ну это примерно как Славик Вакарчук из «Океана Эльзы» поёт. Только он ещё и с французским прононсом. ulibka
Записан
Страниц: [1]   Вверх

Перейти в: Пожалуйста, выберите назначение: ----------------------------- Форум Антивсд ----------------------------- => Сообщения администрации и обратная связь ===> Поздравления с праздниками и Днем Рождения ----------------------------- Вегето-сосудистая дистония ----------------------------- => Возникновение и симптомы ===> Обследования и анализы ===> Страхи - фобии =====> Страх смерти =====> Страх рака =====> Страх сумасшествия =====> Страх выходить из дома - агорафобия =====> Страх транспорта: наземного, метро, авто, пробок на дороге, самолета =====> Страх общения, людей, выступлений - социофобия =====> Страх приема лекарств - фармакофобия =====> Страх замкнутого пространства, магазинов, парикмахеских =====> Страхи другие => Лечение и профилактика ===> Лекарства, применяемые в лечении ВСД =====> Антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики =======> Антидепрессанты СИОЗС и СИОЗСиН, трициклические и ингибиторы МАО =======> Транквилизаторы, анксиолитики (противотревожные) =======> Нейролептики, антипсихотики =====> Сосудистые препараты и ноотропы =====> БАДы, витамины и гомеопатические средства =====> Травы, сборы, растительные антидепрессанты, успокаивающие, настои =====> Другие препараты, не только от всд, снотворные, противоэпитептические =====> Общие вопросы: совместимость, схемы приема и другое => Общие вопросы ===> Карточка пациента ===> Истории излечения ===> Все о пт и больницах ===> География ВСД =====> Очные встречи => Психология ВСД ===> Аутогенные тренировки, медитации и другое ===> Психологические тесты => Литература и другие источники ----------------------------- Панические атаки ----------------------------- => Возникновение и симптомы => Лечение и профилактика => Общие вопросы ===> Литература и другие источники ----------------------------- Остеохондроз ----------------------------- => Возникновение и симптомы ===> Литература и другие источники => Лечение и профилактика ===> Лечебная физкультура ===> Массаж, остеопатия, мануальная терапия и т.д. ----------------------------- Оффтоп ----------------------------- => Духовная пища => Наши хобби ===> Спорт => Юмор => Путешествия => Разное ===> Разминка для ума: загадки, игры ===> Флейм  

Страница сгенерирована за 4.625 секунд. Запросов: 29.
Интересное о лекартвенных препаратах при ВСД


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192Источник: http://forum.antivsd.ru/index.php?topic=14906.0

Добавить комментарий

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите код: *
Шампунь для волос от облысения master herb в волгограде
Наверх © 2014 Copyright. asustroy.ru